20120731043902cd0.jpg gym12073103030005-n1(唖然とする内村)